Carly Rae Jepsen
August 7, 2018
Prairieland Park - Saskatoon, SK